Sejm dnia 4 kwietnia 2019 uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kto dostanie „Emeryturę plus” i w jakiej będzie wysokości?

Kto, kiedy i w jakiej wysokości otrzyma „Emeryturę plus”? W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (dalej „Ustawa”). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia, zwanego powszechnie „Emeryturą plus”, przysługującego w 2019 r. oraz zasady jego wypłaty. Osoby uprawnione do pobrania „Emerytury plus” Katalog osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia pieniężnego jest […]

Kto, kiedy i w jakiej wysokości otrzyma „Emeryturę plus”?

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (dalej „Ustawa”). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia, zwanego powszechnie „Emeryturą plus”, przysługującego w 2019 r. oraz zasady jego wypłaty.

Osoby uprawnione do pobrania „Emerytury plus”

Katalog osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia pieniężnego jest dosyć szeroki i określony został w art. 2 ust. 2 Ustawy. „Emerytura plus” przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do świadczeń określonych w wyżej wskazanym art. 2 ust. 2 Ustawy. Tytułem przykładu, „Emeryturę plus” otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych, osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Emerytura plus nie przysługuje osobom, których prawo świadczeń określonych w art. 2 Ustawy zostało zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Co istotne, w przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, określonego w art. 2 ust. 2 Ustawy, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie.

Wysokość „Emerytury Plus”

Zgodnie z art. 5 Ustawy „Emerytura plus” przysługuje w wysokości 1.100 zł (888,25 zł netto). Co istotne, z „Emerytury Plus” nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Decyzje w sprawie „Emerytury Plus”
Decyzje w sprawie przyznania „Emerytura Plus” wydaje organ, który wypłaca świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy, a w przypadku zbiegu świadczeń wypłacanych przez dwa organy emerytalno – rentowe – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od przedmiotowej decyzji przysługują środki odwoławcze przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy

Zasady i termin wypłaty „Emerytury Plus”

„Emerytura plus” wypłacona zostanie osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy, co oznacza, że osoba uprawniona nie musi składać żadnego wniosku w tym zakresie. Termin wypłaty „Emerytury plus” – to termin wypłaty ww. świadczenia przypadający w maju 2019 r., z zastrzeżeniem, że „Emerytura plus” dla osoby uprawnionej z tytułu świadczenia:

  • przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – zostanie wypłacona w terminie wypłaty ww. świadczenia przypadającym w czerwcu 2019 r.;
  • o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – zostanie wypłacona w terminie wypłaty ww. świadczenia przypadającym w lipcu 2019 r.;

„Emerytura Plus” wypłaca jest przez organ, który wypłaca świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy. W przypadku zbiegu świadczeń wypłacanych przez dwa organy emerytalno – rentowe, „Emeryturę Plus” wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.