Rewolucja w Prawie zamówień publicznych

­­Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 24 stycznia 2019 r. przedstawiło projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienie może przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju poprzez prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu. Wszystko na nowo? Już na wstępie zaznaczyć należy, iż projekt ten nie stanowi kolejnej nowelizacji obecnych przepisów – […]

­­W piątek, 26 lipca br. Ministerstwo Energii na swojej stronie internetowej opublikowało Komunikat w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu (dalej: „Komunikat”). Dotyczy on oświadczeń, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne mają utrzymają ceny prądu z 2018 r., także w 2019 r.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2538) o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa”), ma utrzymać ceny prądu z 2018 r. także w roku 2019. Jednakże, ceny pozostają te same z mocy samej ustawy tylko dla gospodarstw domowych.

Szereg podmiotów wymienionych w art. 5 ustawy musi złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym podmiotem, oświadczenie o spełnieniu przesłanek do utrzymania ubiegłorocznych cen i potwierdzeniu odpowiedniego statusu (przedsiębiorcy/szpitala itd.).

Tymi podmiotami są:

  1. mikro i małe przedsiębiorstwa,
  2. szpitale,
  3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy),
  4. inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Termin na złożenie w/w oświadczenia upływa 29 lipca – w poniedziałek. W związku z tym, Minister Energii przypomniał o tym obowiązku publikując Komunikat na swojej stronie internetowej dnia 26 lipca.

Komunikat zawiera także wzór oświadczenia w formacie PDF, który stanowi Załącznik nr 1 do ustawy, oraz objaśnienie, jak należy wypełnić oświadczenie i które dane są obowiązkowe. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 6 k.k. Klauzula na oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ministerstwo informuje jednocześnie, że w związku z dużym zainteresowaniem, punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), i w poniedziałek (29.07) do północy. Oświadczenie można, standardowo, złożyć osobiście w spółce energetycznej, lub wysłać pocztą litem poleconym – datę nadania uwidocznioną na stemplu pocztowym uważać się będzie za datę złożenia oświadczenia i dochowanie terminu.

Komunikat można odnaleźć pod tym adresem: https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii